Global oppvarming er høyst sannsynlig menneskeskapt

Av Eystein Jansen

Professor/Direktør

Bjerknessenteret for klimaforskning, UiB

BYE, HUMLUM OG STORDAHL (BHS) har et underlig debattinnlegg i TU 17.3. Det sies ikke hva de konkret er kritiske til når det gjelder den vitenskapelige forståelsen av observerte el1er framtidige klimaendringer. Istedenfor å debattere fag lager de sin egen «stråmann» som de så prøver å argumentere i mot. Stråmannsargumentet er at hypotesen om at klimagassene(først og fremst CO2) er hovedgrunnen til de siste 50 års globale oppvarming er ”uvitenskapelig”.

I NATURVITENSKAPEN BASERES HYPOTESER på teori og testes mot observasjoner. Teorien er klar: CO2 er en drivhusgass som varmer opp atmosfæren. Øker C02-innholdet, blir det varmere i nedre del av atmosfæren og kaldere i øvre. I tillegg bidrar ulike typer partikler (aerosoler) til å kompensere for deler av drivhusgassoppvarmingen. Dette er grunnleggende fysikk som fremgår av enhver lærebok i atmosfære-/klimadynamikk (se f.eks David Archers bok «Understanding the forecast» for en populær beskrivelse, http://forecast.uchicago.edu/).

CO2-INNHOLDET ØKER RASKT. Det er utvilsomt at dette i hovedsak skyldes menneskeskapte utslipp. Det er også et faktum at jordens temperatur øker og at hvert eneste tiår de siste 50 årene har vært varmere enn det foregående. Denne oppvarmingen er påvist med flere uavhengige målemetoder. Følgeligminker utbredelsen av sjøis, snø og breer, havet stiger og en rekke biologiske indikatorer reflekterer denne globale tendensen. IPCC oppsummerer detteentydige observasjonsgrunnlaget slik "warming is unequivocalr”. Det er rart at BHS ikke omtaler dette observasjonsgrunnlaget.

SÅ SPØRSMÅLET: Hva forklarer denne udiskutable oppvarmingen? BHS gir inntrykk av at såkalt "hypotesetesting, er deres hovedanliggende". Hypotesetesting består imidlertid i at man for den teori som tilsynelatende forklarer observasjonene best, også må sette opp en konkurrerende og mest mulig komplementær forklaring - en "nullhypotese". Her kan vi enkelt siat hypotesen er at økt global temperatur de siste 50 år i hovedsak skyldesøkt drivhuseffekt med økt CO2 innhold som viktigste pådriver. En naturlignullhypotese er at oppvarmingen de siste 50 år skyldes interne, tilfeldige variasjoner i klimasystemet eller naturlige pådriv (sol og vulkaner). Nullhypotesens pådriv stemmer ikke med målte klimaendringer: Strålingspådrivet fra sol eller vulkaner ville isolert sett ha bidratt til nedkjølning de siste 30-50 år. Tilfeldige eller sykliske endringer i f.eks. avgivelse av varme fra havet er også i motstrid til det vi måler. Havets overflate absorberer varmeenergi, istedenfor å avgi varme. Nullhypotesen kan derfor avises med stor sannsynlighet. Utgangshypotesen står styrket tilbake.

I SIN IVER ETTER å plukke strå av stråmannen, bryr ikke BHS seg med å setteopp en konkurrerende hypotese (en forutsetning for vitenskaplig hypotesetesting). Det at man eventuelt finner utilstrekkeligheter ved hypotesen betyr ikke at den må avvises, men at den ikke er fullstendig. Den kan spesielt ikke avvises uten at den stilles opp mot en alternativ hypotese som viser seg mer allmenn. Hypotesen har sterk støtte fra en rekke observasjoner: Økt drivhuseffekt er målt fra satellitter, øvre atmosfære blir kaldere mens nedre atmosfærevarmes opp, oppvarmingen er større over land enn i havet, oppvarmingen er sterkere om natten enn om dagen, oppvarmingen er sterkere om vinteren enn sommeren. Alt dette er i tråd med teori for økning i drivhuseffekten, ogi motstrid til alternative forklaringer.

ET HELT KAPITTEL i siste IPCC-rapport fra 2007(Kap.9 - Understanding and Attributing Climate Change) går gjennom statistisk tilnærming. Ny litteraturer kommet ti1 etterpå og verdens ledende vitenskapsakademier har i løpetav siste år oppsummert ny forskning (f.eks.: http://www.science.org.au og http://americasclimatechoices.org). Konklusjonene forblir de samme: Indikatorene i klimasystemet stemmer systematisk med oppvarming forårsaket av øktdrivhuseffekt. Alternative forklaringer gir ingen god samlet forklaring på det som observeres. Denne samlede vurderingen, basert på all tilgjengelig faglitteratur og en rekke statistiske tester, ligger bak IPCC-forfatternes konklusjon om at det er 90 % sannsynlig at mesteparten av oppvarmingen de siste 50 år er menneskeskapt. Svingninger rundt denne oppvarmingstrenden, derimot, er et komplisert samspill mellom blant annet drivhuseffekt og naturlige variasjoner i hav, sjøis og atmosfære. Det er en forbedret forståelse av dettesamspillet - inkludert tilbakekoplingsmekanismer - dagens klimaforskning virkelig handler om.

Å IKKE FORHOLDE til dette sterke og økende litteraturtilfanget, oppsummert av IPCC og nå nylig av ledende vitenskapsakademiet er uvitenskapelig og kritikkverdig. Istedenfor å kritisere en hypotese som har svært god fagligdekning, burde BHS se nærmere på hvordan det står til med nullhypotesen, at menneskelig aktivitet i ubetydelig grad påvirker jordens klima. Den hypotesen står det dårlig til med!

Teknisk Ukeblad 1311 side 83

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer