Er CO2-hypotesen uvitenskapelig?

KLIMA: Ser at Erik Bye, Ole Humlum og Kjell Stordahl i TU 1 61 1 konkluderer med at det fortsatt er dominans av naturlige klimaendringer. Det kan godt hende de har rett i dette, men kan de konkludere det på bakgrunn av den dokumentasjonen de presenterte i sitt innlegg?

Når de utbasunerer at CO2-hypotesen forutsier høyere temperatur om 50 eller 1 00 år, og det forutsettes tillit til de langsiktige prognoser uten falsifikasjon, er de mildt sagt upresise. For som i praktisk talt all empirisk basert vitenskap er også klimaspørsmålet og CO2 hypotesen todelt.

Gir historiske data (kombinert med generell innsikt i og forståelse av hva som påvirker klimaet) oss holdepunkter for at temperaturøkningen som ble observert perioden på siste halvdel av 1900-tallet kan tilskrives økning i karbondioksidinnhold i atmosfæren?

Kan denne kunnskapen ekstrapoleres til å si noe om situasjonen i fremtiden?

All prediksjon er beheftet med stor usikkerhet, særlig prediksjoner om så komplekse (stokastiske og kaotiske?) prosesser som klimaet. Og Bye, Humlum og Stordahl har helt rett i at mye skremselspropaganda om fremtidig klima fremstår som uvitenskapelig. Her har det utvilsomt foregått en utidig samrøre mellom vitenskap og politikk. Men det betyr ikke at temperaturøkningen i perioden 1950-2000 ikke skyldes karbondioksid.

Og uansett hvor vanskelig prediksjon er, å si noe om fremtiden er jo noe man forsøker å gjøre i enhver vitenskap. Meteorologene driver «hasardiøs» prediksjon hver eneste dag, der de ofte fremleggerlangtidsvarsel langt ut over den tiden det vitenskaplig sett er mulig å predikere været med noen form for sikkerhet.

Og når man etterlyser at CO2 hypotesens forsvarere anviser prognoser som kan testes i nåtid, er jo dette den prediksjonen CO2-tilhengerne har kommet med for temperaturutviklingen de neste ti årene. Og denne prediksjonen kan vitenskapeligtestes fortløpende. CO2 hypotesen kan meget vel være gal, men selve hypoteser er ikke uvitenskapelig, selv om mange av de som støtter hypotesen kanskje viser dår1ig vitenskapelig skjønn.

Bye & Co kan godt ha rett i at klimaeffekten av CO2 er svak, og at flere faktorer må være på plass samtidig. Det kan jo hende at den tendensen ti1en utflating av temperaturen man har observert de siste ti årene, på tross av fortsatt høye CO2-konsentrasjoner, kan være et eksempel på dette? Kanskje dette skyldes at andre faktorer har kommet til, faktorer som oppveier effekten av CO2? En god kandidat her er ve1 solflekkaktiviteten, som de siste årene har vært på et historisk lavmål?

Men dette motbeviser ikke at temperaturøkninger i perioden 1950-2000 i hovedsak skyldtes karbondioksid, det viser heller hvor vanskelig det er å spå om fremtiden, uansett utgangspunkt. Og Karl Popper forfektet jo ikke bare idealet om forsøk på å falsifisere hypoteser, han påpekte også at vitenskapen hele tiden bedriver slutning til besteforklaring. Og hva er beste forklaring på temperaturøkningen i perioden 1950-2000?

Selv om det sikkert er mange faktorer som isolert sett betyr mye mer for klimaet enn CO2 hvis det er slik at endringene i CO2-konsentrasjon i et gitt tidsrom er sterkere assosiert med endringene i temperaturen, mens de andre (og potensielt viktigere) faktorene for klimaet ikke oppviser et tilsvarende samvariasjon med temperaturen i det samme tidsrommet, er det vitenskapelig høyst rimelig å hevde at CO2 er den viktigste pådriveren for endringene i temperatur - i dette tidsrommet.

Dette skriver jeg vel vitende om at det er storforskjell på statistisk assosiasjon og kausale sammenhenger. Men det er likevel slike assosiasjoner man leter etter, og som gir opphav til hypotesene i nær sagt alle (deh,is) empirisk baserte vitenskaper. Så må man naturligvis gå videre med mer inngående studier for å søke å styrke eller falsifisere hypotesen. Men foreligger det noen dokumentasjon på at klimaforskere har gjennomført analysene av de historiske klimadata på en uvitenskapelig måte?

Bye & Co fremhever at vanndamp er den viktigste klimagassen, og at CO2 hypotesen forutsetter at mengden vanndamp går opp i takt med CO2,og at dette bidrar til temperaturøkning. Nå har det altså vært en reduksjon i mengden vanndampsiden 1948, påfallende samsvarende i tid med økning av karbondioksid og temperatur. Men selv om dette viser at sammenhengen mellom CO2 og vanndamp kanskje ikke er slik mann tidligere trodde, kan jeg ikke se at dette motbeviser hovedhypotesen, at det er en sammenheng mellom CO2 og temperaturøkning.

Bye & Co fortsetter med å vise (rekonstruerte)tidsseriedata på temperaturen på toppen av innlandsisen på Grønland i siste mellomistid fremtil 1855, data man hevder er en grov ledesnor for den globale temperaturen (i hvert fall den nordlige halvkule). Det kan godt hende det er slik, men er det konsensus om dette? Det er vel i hvert fall farlig å bruke en slik tidsserie ukritisk, hvis man skal i følge Bye & Cos høye vitenskapelige idealer?

Man viser også rekonstruerte CO2 data, frem til 1780. Disse dataene viser en heller svak historisk assosiasjon mellom CO, og temperatur. Men likefullt viser nyere data en markert oppgang, som i hvert fall er sterkt assosiert med oppgangen i CO2 på siste halvdel av 1900-tailet. Og dataene de siste tiårene, der man har faktiske målinger istedenfor rekonstruerte data, er vel i alle henseende mer pålitelige, eller hur?

Mulig at dataene kan tolkes dit hen at effekten av CO2 ikke er stor, og jeg er enig at de frem viste data er en god indikasjon på at det ikke foreligger noen generell (og tilnærmet) lineær sammenheng mellom CO, konsentrasjon og temperaturøkning. Men betyr dette at hypotesen om at CO, er relatert til temperatur er feil? Det kan jo hende det heller er et argument for å justere hypotesen? Og det er mange muligheter her.

Det kan hende at sammenhengen mellom CO2 og temperatur kun er (tilnærmet) lineær for et smalt intervall av CO2-konsentrasjoner, slik at det er like farlig å ekstrapolere i begge retninger.

Det kan hende at andre faktorer som isolert sett betyr mer enn CO2 historisk sett har skjult, sammenhengen mellom CO, og temperatur, en sammenheng som kun har kommer ti1 uttrykk i moderne tid, da konsentrasjonene av CO, har blitt så høye at de veier tyngre enn andre faktorer.

Det kan også være en terskelverdi. Så lenge CO2 er under et visst nivå har det ingen betydning for temperaturen. Kommer det over dette nivået, går man kanskje inn i et helt annet dynamisk regime? Dette er jo en velkjent mulighet i det fleste dynamiske systemer, som jo klimaet er et eksempel på. I de rette områdene vil selv mikroskopiske endringer i systemparameteren (i dette tilfe1letCO.-konsentrasjon) kunne føre til dramatiske endringer i dynamikk, i hvert fall i teorien. At konsentrasjonene de siste 50 årene eller så relativt sett har steget dramatisk sammenliknet med historiske nivåer, med opptil flere titalls prosent, styrker tiltroen til en slik mulighet.

På bakgrunn av dette mener jeg at man ikke uten videre kan bruke disse dataene til å avfeie at temperaturøkningen i perioden 1950-2000 i hovedsak skyldes økning i CO, i atmosfæren. Jeg mener dette blir en for lettvint konklusjon. Jeg mener også det er feil å påstå at CO2-hypotesen er fundamentalt uvitenskapelig, selv om det godt kan hende den er fei1. leg er likevel enig i at man må være mye mer forsiktig med å ekstrapolere resultatene flere tiår frem i tid enn det mange forkjempere for CO2-hypotesen har gjort. Og hypotesen må i god Poppersk ånd fortløpende utsettes forkritiske forsøk på falsifikasjon (og justering) etter hvert som ny dokumentasjon foreligger. En vitenskapelig hypotese som ikke tåler en slik syretester ikke noe verdt, det tror jeg vi alle er enige om.

Dr. scient Rune Johansen, Strømmen

TU 1911 side 81

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer